Günlük kiralık evler genelgesi


Günlük kiralık evler genelgesi

Genelgeyle, günlük kiralık evlerin kayıt altına alınıp vergiye tabi tutulması, kayıtdışılığın engellenmesi hedefleniyor. Apart daireler, günlük kiralık evler, günlük kiralık daireler ve günlük kiralık rezidanslar için işletme sahibinin mülki idare amirlerine beyanda bulunması ve izin almaları gerekmekte. Ayrıca günlük kiralık ev sahibinin esnaf ve sanatkarlar odalarından birine kayıt yaptırması, vergi vermesi, “yapı kullanma izin belgesi” alması gerekmekte. Ticari işletme haline gelmiş günlük kiralık evlerde kalanların kimlik bilgisi otellerde olduğu gibi karakollara bildirilecek. Genelgeyle günlük kiralık evlerin cezai işlemleri otellerdeki gibi önce uyarı cezası, sonra para cezası, sonra kapatma cezası şeklinde uygulanacak. Yurt genelinde on binden fazla günlük kiralık ev bulunuyor.
Genelgeye göre, günlük kiralık ev sahipleri, apart işletmecileri, buralarda konaklayan, kiralayan ve kiralayanın yanında kalanların kimliklerini bildirmek emniyet birimlerine bildirmek zorunda olacak. Otellerde uygulandığı gibi günlük kiralık evlerde de kimlik bilgileri online sisteme girilecek ve tüm güvenlik birimleri aynı anda bu bilgilere ulaşabilecek. Mevcut sistemde kullanan kişiler, oturdukları yerlerin muhtarlarına kayıt olmak zorundalar. Günlük kiralık ev kiralayan başta öğrenciler olmak üzere geçici süreli konaklayanların bir bölümü bu bildirimi yapmıyor. Valiliklere gönderilen genelgenin güvenlik bölümünde, polis merkezleri, muhtarlar ve günlük kiralık evlerin apartman yöneticilerinin bu bildirimlerin yapılıp yapılmadığını takip konusunda daha duyarlı olmaları için uyarılması isteniyor. Günlük kiralık evlerin apartman yöneticileri, kiracılarla ilgili bilgilendirme yapacak, muhtarlıklara gidip ikamet kaydı yapmayan kiracılarla ilgili ise polis merkezleri bilgi verecek.
işte günlük kiralık evler genelgesi…

Günübirlik Kiralanan Yerler konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 26554408.010.06.01/6094 26/11/2013
Konu : Günübirlik Kiralanan Yerler

……………..VALİLİĞİNE

Yerleşim yeri adresi beyanında bulunma, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinde düzenlenen zorunlu bir bildirimdir. Geçici konaklamada bildirim ise 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerine göre yürütülmekte, kişilerin beyanları çerçevesinde geçici konaklama hizmeti veren işletmeler tarafından yerine getirilmektedir. 1774 sayılı Kanun`da öngörülen usule aykırı bildirim yapılması veya bildirimin hiç yapılmaması idarî yaptırıma tabidir. Kimlik bildirme hizmetleri uzun bir süredir online sistemler vasıtasıyla işletmeler tarafından genel kolluk birimlerine yapılmakta ve kolluk birimlerince denetlenmektedir.
Yukarıda açıklanan şekilde kullanılan apart daire veya rezidansların aynı zamanda öğrencilere yönelik yurt ve pansiyon gibi hizmetler içinde kullanıldığı görülmektedir.Yurt veya pansiyonların,10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi birer işyeri niteliğinde oldukları, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan çalıştırılamayacağı açıktır. Yurt ve pansiyon olarak kullanılan bu gibi yerler hakkında söz konusu mevzuata göre hareket edilmesi gerekmektedir.
Genel güvenlik açısından önemli bir risk alanı oluşturan bu yerlerdeki güvenlik açıklarının giderilmesi, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin artırılması, uygulamada yaşanan sorunların çözümlenebilmesi, kanuni, idarî ve mali tedbirlerin alınması bakımından aşağıdaki tedbirler uygulanacaktır:
Günübirlik kiraya verilen apart daire, rezidans veya apart şeklindeki yurt ve pansiyon niteliğindeki yerlere yönelik denetimlere ağırlık verilecektir. Belirtilen apart daire ve rezidanslar ile işletmecileri ya da sahipleri hakkında yapılan tespitler gecikmeksizin ilgisine göre bundan sorumlu kurumlara bildirilecektir.
Buralarda mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde kişi hak ve özgürlükleri ihlal edilmeden gerekli işlemler yapılacaktır.

Halihazırda öğrenci yurdu olarak kullanılan apart daire, pansiyon ve rezidansların 3/12/2004 tarih ve 25659 sayılı Resmî Gazete `de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin yurt binalarında aranacak şartları düzenleyen 6 ncı maddesinde belirtilen bazı şartları taşımadıkları, özellikle can ve mal güvenliği bakımından tehdit oluşturan yangınlara karşı gereken tedbirlerin alınmadığı görülmekte olup, bu konuda eksikliği tespit edilen yerlerle ilgili olarak yetkili mercilerce gerekli işlemler yapılacaktır.
Günübirlik konaklamalarda kullanılan apart daire, rezidans ve benzeri yerlerin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerine tabi oldukları açıktır. Bu Kanun ile 13/07/1974 tarihli ve 14944 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre konaklama yerini işletenler, konaklayanların kimlik bilgileri ile tesise geliş ve ayrılış kayıtlarını örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmakla sorumludur. Buna aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 15 inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Mülki İdare Amirleri başta olmak üzere ilgililer tarafından konunun titizlikle takip edilerek, yetkili idarelerce günübirlik kiralanan yerlere ilişkin işlemlerin yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesini ve uygulama sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini önemle arz ve rica ederim.

Muammer GÜLER

İçişleri Bakanı

günlük kiralık ev genelgesi günlük kiralık ev Günlük kiralık evler genelgesi gunluk kiralik evler icin genelge

Bir önceki yazımız olan Emitt Fuarı Katılımcılarını Misafir Ettik başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.